Prossimo appuntamento

La Roma di Xxxxxxxxxxxxx

Mercoledi xx settembre 2017. Passeggiata con letture e xxxxxxx. Appuntamento in Piazza xxxx, ore xxx. Info e prenotazioni

Prossimo appuntamento

La Roma di Xxxxxxxxxxxxx

Mercoledi xx settembre 2017. Passeggiata con letture e xxxxxxx. Appuntamento in Piazza xxxx, ore xxx. Info e prenotazioni

Prossimo appuntamento

La Roma di Xxxxxxxxxxxxx

Mercoledi xx settembre 2017. Passeggiata con letture e xxxxxxx. Appuntamento in Piazza xxxx, ore xxx. Info e prenotazioni